Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, polecamy Ci w pokorze Zgromadzenie nasze, któregoś raczyła zostać szczególniejszą Patronką. Prosimy Cię tedy, strzeż je od wszelkiego zła, a szczególnie zachowaj od najmniejszego rozluźnienia. Niechaj w nim kwitnie ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, ścisłe przestrzeganie reguły, duch modlitwy i gorliwość
o zbawienie dusz najbardziej opuszczonych. Wyjednaj nam u Boskiego Odkupiciela obfite błogosławieństwo dla naszych prac apostolskich. Przełożonym naszym, siostrom i przyjaciołom udzielaj ustawicznej pomocy
i opieki. Wszystkie duchowe i doczesne dobra naszego Zgromadzenia weź pod swoją macierzyńską obronę.

O Maryjo, o Pani nasza, o Matko nasza pomnij, żeśmy Twoje, przeto nas strzeż i broń, jako rzeczy i własności Twojej. Amen.

Koronka do siedmiu Boleści Matki Bożej

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  1. Matko Bolesna, porusz serce moje.
  2. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja. Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja. Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią
wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy. Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba
o szczęśliwą śmierć. Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

3 x Zdrowaś Maryjo

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

  1. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
  2. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że ni­gdy nie słyszano, abyś  opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością  oży­wiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Mat­ko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed To­bą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie po­święcam ciało i duszę moją, wszystkie modli­twy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym  sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozosta­wiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy  Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką . Chcę  odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i  dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz co jest wo­lą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby moja ro­dzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywi­stym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej (fragmenty modlitwy papieża św. Pawła VI)

Patrz o Maryjo, na ludzkość całą, ten świat współczesny, w którym plan Boży każe nam żyć i działać. Uproś dla świata radość płynącą z istnienia jako stworzenie Boże, a stąd także pragnienie i zdolność rozmowy w modlitwie ze swym Stwórcą. Uproś dla świata pokój. Spraw, żeby braćmi byli sobie ludzie, tak  jeszcze rozdzieleni. Cierpiącym uproś pociechę,  a zmarłym wieczny odpoczynek. Amen.